HKESE 原創內容

【Freelance貼士】影視Freelancer 新人的建議

每年香港有不少電影、媒體學系的畢業生,但可惜近年電影電視、廣告等媒體行業未如理想,失業率高且行內多講求人脈關係,較少出現公開招募(特別是電影業),以及行內壓詐新人問題嚴重,新人收不到或得到甚低工資機會高,即使新人有一定的工作量,其薪水未必能維持生活。
 
除此之外,即使畢業生得到影視公司的聘請,都要面對不穩定且頗長的工時,以上總總原因,都導致不少影視畢業生成為freelancer。不過行內僧多粥少,大多數新人工作量不多,甚至因此而被迫轉行,究竟影視freelancer新人如何有更好的出路呢?

【Freelance貼士】想賺多啲錢,做咩Freelance 工作最適合?

一份怎樣的工作會令你滿意?有人覺得是成功感,有人會說是與自己興趣相關,但相信更多人關心薪金問題。當一份正職的薪金不能滿足你,可能你需要發展新事業,但天下間的工種有如恆河沙數,究竟哪些最容易賺錢呢?

【謎底終於解開】自由工作者 (Freelancers) 同兼職員工 (Part-time) 有咩分別?

不同的合約關係

簡單黎講,Freelancers係自僱人士,同合作公司 (Project Owner) 係一種服務交易既關係;
而兼職員工同僱主係僱佣關係,兼職員工屬於勞工,受到勞工法例既保障同公司員工守則既管束。

兼職

不少人都對「兼職」僱員的法定僱傭權益存有誤解,以為「兼 職」僱員不受勞工法例所保障。其實,《僱傭條例》只界定 何謂按「連續性合約」受僱的僱員,而沒有「兼職」僱員這 概念。換句話說,僱員無論是擔任「全職」或「兼職」工作, 他們都會受到法例的基本保障,而符合「連續性合約」受僱 的僱員,則更可享有法例賦予的權益。